برگزاری اردوهای جهادی تخصصی در تابستان 1396 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

به اطلاع کلیه مستعدین برتر استان می رساند در راستای اجرای برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، برنامه برگزاری اردوهای جهادی تخصصی در تابستان 1396 مطابق جدول ذیل برنامه ریزی گردیده است. از کلیه مستعدین برتر دعوت می گردد با مراجعه به سامانه قرارگاه مجازی اعزام نیروی جهادی متخصص به نشانی jahadi.bmn.ir، نسبت به ثبت نام در اردوهای ذیل اقدام نمایند.

ردیف

قشر برگزار کننده

تاریخ برگزاری

محل اردو

عرصه فعالیت

ظرفیت اردو

شماره اطلاعیه

1

بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

5 الی 15 مرداد

 چاراویماق

عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی

35 نفر ویژه برادران

170

2

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

11 الی 21 مرداد

 چاراویماق

پزشکی، دندانپزشکی، بهداشتی، غربالگری و فرهنگی

45 نفر ویژه خواهران

30 نفر ویژه برادران

171

3
بسیج سازندگی سپاه عاشورا2 مرداد الی 15 شهریور
دمیرلیفرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
182
4
بسیج سازندگی سپاه عاشورا7 الی 10 مرداد
ورزقانفرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران177
5
بسیج سازندگی سپاه عاشورا5 الی 15 مرداد
چاراویماقدامپزشکی10 نفر برادران
182
6
بسیج سازندگی سپاه عاشورا10 الی 20 مرداد
قاشقچیفرهنگی آموزشی
20 نفر خواهران
172
7
بسیج سازندگی سپاه عاشورا15 الی 25 مرداد
رازلیقعمرانی25 نفر برادران
182
8
بسیج سازندگی سپاه عاشورا11 الی 21 مرداد
ورزقانعمرانی10 نفر برادران
172
9
بسیج سازندگی سپاه عاشورا11 الی 21 مرداد
ورزقانفرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
172
10
بسیج سازندگی سپاه عاشورا15 الی 30 مرداد
چاراویماق -آبدارفرهنگی آموزشی

15 نفر برادارن

10 نفر خواهران

172
11
بسیج سازندگی سپاه عاشورا22 مرداد الی 2 شهریور
ورزقانفرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
182
12
بسیج سازندگی سپاه عاشورا30 مرداد الی 15 شهریور
چاراویماق -آبدارعمرانی15 نفر برادارن
181
13
بسیج سازندگی سپاه عاشورا12 الی 30 شهریور
ورزقانعمرانی10 نفر برادران
182
14
بسیج سازندگی سپاه عاشورا3 الی 15 شهریور
ورزقانفرهنگی آموزشی
10 نفر خواهران
181
15
بسیج سازندگی سپاه عاشورا1 مرداد الی 31 شهریور
تسوجعمرانی5 نفر برادران
181
16
بسیج سازندگی سپاه عاشورا1 مرداد الی 31 شهریورتسوجفرهنگی آموزشی
4 نفر برادران
177
17
بسیج سازندگی سپاه عاشورا1 مرداد الی 31 شهریورمهتراحمدفرهنگی آموزشی
6 نفر خواهران
181
18
بسیج سازندگی سپاه عاشورا1 مرداد الی 31 شهریورشبسترفرهنگی آموزشی
4 نفر برادران
177
19
بسیج سازندگی سپاه عاشورا1 مرداد الی 31 شهریورنعمت الهفرهنگی آموزشی
5 نفر خواهران
182
20
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
20 الی 31 مرداد
جلفا-روستای کومار
عمرانی، فرهنگی و آموزشی

20 نفر برادران

5 نفر خواهران

179